Juli 2020  

                                                                                                                                                                                         

Start Välkommen Besöka oss! Museet Anslagstavlan Blandad kompott Kontakt

 

                                                                                           

Om oss Grafiska Museets historik Vad gör vi på  Museet Vad behövs för att trycka? Linköpings tryckerihistoria Sättmaskinens historia LTAB Linköpings Tryckeri AB Svea-Band Privilegiebrev Från träsnitt till bokstav Gutenberg Faksimil tryckprov 1787 Östgöten Historiska årtal

previlegiebrev

Privilegiebrev av den 9 Jan. 1628

Originalet finnes på landsarkivet i Vadstena.

 

Förtydligande av texten.

 

 

Vi Gustav Adolph med Guds nåde Sveriges Gjöthes och Wändes konung, Storfurste till Finland, Hertig uti Liffland och karelen: Herre öfver Ingermanland etc. etc. gjöre witterligit, at efter wi förnimme af Episcopo och Capitularibis Lincop: det är stort twång uppå böcker för ungdomen, som uti Gymnasio dersamma städe Studera skola. Derför Hafwa wi uppå deras underdåniga begäran undt och efterlåtit, som wi och i detta wårt brefs kraftiga minne efterlåta, at the en egen Boktryckare samt en Pappersmakare och Bokbindare sig beställa måga, som till Gymnasii behof trycker nödtorftiga Materier och andra sitt wärk dertill giöra: Allenast at boktryckaren undthåller sig at trycka något andran til meen och hinders och uppå det at förb(emel)te tryckare samt Pappersmakare och bokbindare måga desto bättre kunna sätta detta i wärket, då unne wi dem härmed och i detta wårt brefs kraft, frihet för all Stadens och Borgelig tungo uti förbemälta Linköping oss till behaglig tid. Det sig hwar och en som detta widkommer wet at efterrätta. Datum Stockholm den 9 Januarii 1628.

 

GUSTAF ADOLPHUS

 

 

Kontakt: info@yourcompany.comCopyright 2008 Your Party